รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ศ.ดร.ประสาท สืบค้า
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.ชุติมา  สัจจานันท์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิศ.ดร.ธีรภัทร  เสรีรังสรรค์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิคุณบัญญัติ  จันทน์เสนะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

รศ.ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิคุณจรูญ  อินทจาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิคุณสมพร  ใช้บางยาง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

 คุณดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ผศ.ดร.ประโยชน์   คุปต์กาญจนากุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง

คุณสมบูรณ์  สุวรรณบุตร
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง

 

ผศ.นรินทร์  สุขกรี
ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง

 

 

รศ.ดร.ธงชัย   เครือหงษ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 16(3)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547

ดร.วัฒนา  รัตนพรหม
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศน์สัมพันธ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 16(3)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547

ผศ.ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 16(3)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547

ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 16(3)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547

 ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำ


ผศ.สุรินทร์  สมณะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำ


อาจารย์สมพร ศรีอาภานนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำ


ดร.พิชัย  สุขวุ่น
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำ

 

 

ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด
รองอธิการบดีบริหารทั่วไป
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 

 

นายกสภามหาวิทยาลัย


คุณวิชัย  ศรีขวัญ

ค้นหาข้อมูลภายในเว็บ