พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พ.ศ. ๒๕๔๗

_________

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗

เป็นปีที่ ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

บทนิยาม

หมวด ๑ บททั่วไป

หมวด ๒ การดำเนินการ

หมวด ๓ การประสานงานและระดมสรรพกำลังเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

หมวด ๔ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

หมวด ๕ ตำแหน่งทางวิชาการ

หมวด ๖ ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ

หมวด ๗ บทกำหนดโทษ

บทเฉพาะกาล

____________________________________________________________________________

พระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๗

_________

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

เป็นปีที่ ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

บทนิยาม

หมวด ๑ บททั่วไป

หมวด ๒ คณะกรรมการ

หมวด ๓ การกำหนดตำแหน่ง การบรรจุและการแต่งตั้ง

หมวด ๔ การเลื่อนขั้นเงินเดือน

หมวด ๕ วินัยและการรักษาวินัย

หมวด ๖ การดำเนินการทางวินัย

หมวด ๗ การออกจากราชการ

หมวด ๘ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

บทเฉพาะกาล

____________________________________________________________________________

 

พระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๔๗

_________

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

บทนิยาม

          หมวด ๙ การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

 

นายกสภามหาวิทยาลัย


คุณวิชัย  ศรีขวัญ

ค้นหาข้อมูลภายในเว็บ