นายชัยราช  จุลกัลป์

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต (เคมี-คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2

 

 

นายวรชาติ  การเก่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)

 

 

 

นางสาวธิดารัตน์  ชูพัฒน์พงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)

 

 

นางสาวนริศรา  ชุมทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

 

นางสาวธิดารัตน์  ดำกุล

นิติกร

วุฒิการศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต

 

นายวิษณุ  แก้วมีวงศ์

นิติกร

วุฒิการศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต

 

นายกสภามหาวิทยาลัย


คุณวิชัย  ศรีขวัญ

ค้นหาข้อมูลภายในเว็บ