ดร.ผดุงชาติ  สุวรรณวงศ์
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2552


คุณวิชัย  ศรีขวัญ
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน

นายกสภามหาวิทยาลัย


คุณวิชัย  ศรีขวัญ

ค้นหาข้อมูลภายในเว็บ