บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2555

  • ดร.ทัศนา  บุญทอง         ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาการพยาบาล
  • ดร.ถนอม  อินทรกำเนิด   ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาการบริหารการศึกษา
  • คุณสุรพล  เศวตเศรนี      ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  • คุณพงศา  ชูแนม            ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2556

  • พระครูประภาตธรรมคุณ                     ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
  • ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ    เครืองาม        ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชานิติศาสตร์
  • ศ.ดร.ไพฑูรย์              สินลารัตน์       ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา
  • นายพาที                    สารสิน            ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  แขนงวิชาธุรกิจการบิน

นายกสภามหาวิทยาลัย


คุณวิชัย  ศรีขวัญ

ค้นหาข้อมูลภายในเว็บ